Last minute

Regulamin rezerwacji apartamentów

I. Informacje Ogólne

Regulamin rezerwacji określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoczesnym wyrażeniem akceptacji warunków rezerwacji. Podmiotem będącym stroną umowy krótkotrwałego wynajmu Apartamentów jest firma Apartamenty4you Marta Karolak z siedzibą w Gdyni.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Apartament – apartament mieszkalny, szczegółowo scharakteryzowany na stronie internetowej www.apartamenty4you.pl, przeznaczony do wynajęcia przez Klienta w celach wypoczynkowych bądź biznesowych.

II. Rezerwacja

 1. Klient dokonuje rezerwacji przy użyciu:
  • poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 501 416 470,
  • za pomocą kontaktu mailowego pod adresem: rezerwacja@apartamenty4you.pl.
 2. Każdorazowo potwierdzenie rezerwacji stanowi przesyłany na adres Klienta e-mail. Wymaganym potwierdzeniem zgłoszenia rezerwacji może być przedpłata-zadatek w określonej przez Apartamenty4you wysokości, o czym informuje Klienta w potwierdzeniu rezerwacji. Apartamenty4you mogą odstąpić od konieczności dokonania przedpłaty-zadatku w wyjątkowych sytuacjach, co należy ustalać z Apartamenty4you.
 3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego w sytuacji, gdy wymagana jest przedpłata-zadatek lub z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania rezerwacji z potwierdzeniem braku konieczności dokonania przedpłaty.
 4. Powyższe ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Dokonując rezerwacji, Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu www.apartamenty4you.pl. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Wypełniając formularze znajdujące się na stronie internetowej Wynajmującego, Najemca dobrowolnie udostępnia informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Gwarantując realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, Wynajmujący umożliwia prawo wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. Klient może anulować rezerwację mailowo bądź telefonicznie. Anulowanie rezerwacji na 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu wiąże się z całkowitym zwrotem przedpłaty. Anulowanie rezerwacji po tym terminie wiąże się z utratą wartości zadatku. W przypadku zameldowania i wymeldowania w godzinach innych niż wyznaczone może zostać pobrana dodatkowa opłata, o czym Apartamenty4you poinformują Klienta.
 2. Wszelkie opłaty wskazane na stronie internetowej Apartamenty4you zawierają należne podatki. W cenę wliczona jest pościel, ręczniki, Internet bezprzewodowy oraz media.
 3. Zmiana rezerwacji jest możliwa, o ile w nowym terminie Apartamenty4you mają do zaoferowania miejsca w innym bądź tym samym apartamencie. Możliwość zmiany rezerwacji należy potwierdzić z Apartamenty4you.
 4. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż wskazana podczas rezerwacji potwierdzonej przez Apartamenty4you Klient zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za pobyt każdej nadprogramowej osoby. Jeżeli nie będzie możliwości przyjęcia tak dużej ilości osób, pobyt będą mogły odbyć osoby określone w ilości dokonanej w rezerwacji. W przeciwnym wypadku Apartamenty4you mają prawo zerwać umowę z zachowaniem kwoty wpłaconej zaliczki. O zmianie planów co do ilości osób najlepiej poinformować Apartamenty4you niezwłocznie ustalając możliwości poszerzenia rezerwacji.
 5. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego zameldowania Apartamenty4you nie zwracają płatności za niewykorzystany pobyt, chyba że zostało to wcześniej ustalone z Apartamenty4you.
 6. Apartamenty4you mogą w wyjątkowych, niezależnych od Apartamenty4you wypadkach anulować lub zmienić rezerwację. Zmiana powyższa polega na udostępnieniu Apartamentu o podobnych parametrach i lokalizacji. W przypadku braku akceptacji zamiany przez Klienta Apartamenty4you dokonują zwrotu 100% przedpłat na rachunek Klienta, o ile takie wystąpiły.

IV. Warunki płatności

 1. Celem potwierdzenia rezerwacji należy dokonać przedpłaty w dniu dokonania rezerwacji.
 2. Pozostała część płatności może być zrealizowana:
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji przed przyjazdem,
  • gotówką w dniu przyjazdu.
 3. Całość płatności musi być wpłacona najpóźniej w dniu przyjazdu, chyba że inne rozliczenie zostanie ustalone z Apartamenty4you.
 4. Dodatkowo w dniu zakwaterowania Goście zobowiązani są do uiszczenia gotówką opłaty uzdrowiskowej obowiązującej w mieście Sopot w kwocie 5,20 zł za osobę za dobę.

V. Warunki pobytu

 1. Zameldowanie w apartamencie możliwe jest od godziny 15.00. Wymeldowanie powinno nastąpić do godziny 10.00. Ewentualne zmiany w powyższych godzinach możliwe są po ustaleniu z Apartamenty4you w przypadku, gdy istnieje taka możliwość logistyczna. Przyjęcie Gości odbywa się 24 h na dobę. Wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy, sms, WhatsApp, w celu określenia dokładnej godziny przyjazdu.
 2. W momencie przybycia do apartamentu Najemca zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości. Wynajmujący ma prawo wykonania fotokopii dokumentu tożsamości.
 3. Osoba dokonująca meldunku ma prawo do odmowy wydania apartamentu w przypadku, gdy Najemca:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • zachowuje się w sposób agresywny.
 4. Na zabezpieczenie ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta w apartamencie oraz częściach wspólnych w dniu zakwaterowania pobierana jest kaucja w wysokości 500,00 zł (150,00 EURO) w gotówce lub blikiem. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń w razie zniszczeń w apartamentach bądź w razie naruszenia niniejszego regulaminu. Klient jest zobowiązany do poinformowania Apartamenty4you o ewentualnych wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat w przypadku kiedy kaucja nie została pobrana. Jeżeli kaucja została pobrana, a straty przewyższają wysokość kaucji, klient jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia różnicy. Wartość strat określają na podstawie kalkulacji Apartamenty4you. Kaucja jest zwracana w dniu wykwaterowania po odbiorze Apartamentu.
 5. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 250,00 zł.
 6. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 do 7:00. Całkowicie zabronione jest palenie papierosów w Apartamentach, palenie świeczek, organizowanie głośnych imprez, łamanie zasad przeciwpożarowych, BHP, niszczenie Apartamentów i, wyposażenia lub wynoszenie jakichkolwiek elementów wyposażenia.
 7. W przypadku rażącego naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu Apartamenty4you mają prawo do natychmiastowego zerwania umowy, poinformowania odpowiednich służb i wymagania natychmiastowego opuszczenia Apartamentu przez Gości.
 8. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej może być traktowane jako wykroczenie z art. 51 par. 1 k.w. Zarówno Najemca, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów do Apartamenty4you. Zakłócenie ciszy nocnej stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu przez Apartamenty4you ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Apartamenty4you zatrzyma środki z tyt. zapłaty za pozostały do odbycia pobyt oraz kaucję tytułem kary umownej za wypowiedzenie umowy z winy Najemcy.
 9. Apartamenty4you nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Najemcy przedmiotów. Najemca zobowiązany jest do każdorazowego zamykania drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie, jak i podczas nieobecności, oraz do zamykania okien przed opuszczeniem mieszkania.
 10. W przypadku powiadomienia zarządcy Apartamenty4you przez innych gości lub mieszkańców budynku, o naruszeniu niniejszego regulaminu, (obowiązek zachowania ciszy nocnej, zakaz palenia, spowodowanie zniszczeń w apartamencie), Apartamenty4you mają prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. Apartamenty4you ma prawo wejść do apartamentu w przypadku wystąpienia niekontrolowanych zakłóceń ze strony Najemcy takich jak np. imprezy, hałas.
 11. W Apartamentach pobyt zwierząt jest dozwolony po uprzednim udzieleniu zgody przez Apartamenty4you i uiszczeniu opłaty dodatkowej wysokości 50 PLN za dobę za jedno zwierzę. W razie przebywania zwierząt za zgodą Apartamenty4you Najemca odpowiada finansowo za wszelkie szkody poczynione przez swoje zwierzę.
 12. Apartamenty4you nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
  • pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, oraz wokół niego,
  • przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.),
  • hałasem z nieruchomości sąsiednich.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. W razie zdarzeń losowych zagrażających innym mieszkańcom, samemu apartamentowi bądź budynkowi, w którym znajduje się mieszkanie Apartamenty4you zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu nawet pod nieobecność Najemcy.
 2. Wszelkie uwagi, dotyczące funkcjonowania apartamentów należy kierować na adres kontakt@apartamenty4you.pl lub telefonicznie +48 501 416 470.
 3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Apartamenty4you a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy według położenia wynajmowanej nieruchomości.